Robert Abela, il-flip flops ma jixirqulekx

Tehdunix hazin. Fis-sajf nghix fihom il-flip flops, jien.

Imma nghiduha kif inhi. Mhux lil kulhadd jixirqu.

Hudu mill-Prim Ministru taghna, per ezempju. Jixirqulu hafna affarijiet, izda l-flip flops m’humix fosthom.

Mela l-Hamis filghaxija jhabbar ‘partial lockdown’ ghal Malta. Fuq parir tal Profs Gauci u l-Ministru tas-Sahha, ghandi ghax nifhem, hux hekk.

Wara ma nafx kemm il-gimgha bil-Maltin jeqirdu u jinsistu fuq lockdown, fl’ahhar wasal. U kulhadd intefa jgorr u jippanikja.

Sewwa.

U x’ghamel il-Prim? Tefa l-aqwa par flipflops li sab, ingranaha reverse u f’temp ta’ zewg minuti tella fact sheet, rega’ lura mill-pariri eccelenti li s’issa dejjem inghata mill-professjonisti u ceda mal-ewwel sfida li kellu mal-poplu.

Flipfloppjatura nobis. Filli l-anzjani u n-nies vulnerabbli ma jistawx johorgu ghall-ahjar taghhom – u filli jistghu johorgu ghall-essenzjal.

Flip. Flop.

E u l-essenzjal tafu x’inhu hux? Ix-xirja m’ghand tal-merca. Li probabbli bhalissa ghal kulhadd qed isservi ta’ harga u ghalhekk kulhadd jivvinta li nqalalu bzonn xi haga essenzjali m’ghand tal-merca kull saghtejn.

Sur Prim Ministru, il-flip flops ma jixirqulekx. Ghalija – u ghal hafna votanti ohra – m’intix hemm biex iccedi ma l-ewwel panic li jaqlalek il-poplu. Jigifieri hekk se tibda tkun l-istorja? Kocc nies isabbtu saqajhom u jiehdu li jridu?

Sur Prim Ministru, urina li int ragel ta stoffa, dawk il-flip flops qaccathom ‘l hemm u tibzax tiehu kull mizura li hemm bzonn.

Anke jekk din tkun wahda mhux popolari. Ir-ringrazzjamenti tehodhom aktar tard, tinkwetax, meta Malta tkun evitat xi tragedja bhal dik li qed tara kuljum l-Italja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *